🔥 Špeciálna cena na tento model! 🔥 Iba tento víkend…
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
08:00 - 16:30, PO - PIA
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 50,00 € a máte dopravu ZADARMO

 

 

Obchodné podmienky

 

 

Vitajte v internetovom obchode Najkrajšie kabelky.sk, pred každým nákupom si pozorne prečítajte obchodné podmienky. 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky ("VOP")

 

 

Prevádzkovateľ e-shopu: 

 

Bags, s.r.o.

so sídlom: Južná trieda 93, 040 01 Košice

IČO: 46 518 266, DIČ SK: 20 23 41 66 26

v mene spoločnosti koná konateľ: Mgr. Alena Vasiľová - Čmeliková 

Spoločnosť s rúčením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,vložka 29147/V.

 

 

Článok 1, Všeobecné ustanovenia

 

1, Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Bags, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 46 518 266, DIČ SK: 20 23 41 66 26, zapísanú v Obchodom registri Okresného súdu Košice I., vložka 29147/V., poštová adresa, adresa skladu a adresa pre zaslanie reklamácií a vráteného tovaru:  Bags, s.r.o., Dargovských hrdinov č.69, 078 01 Sečovce (ďalej iba "predávajúci") a kupújúceho (ďalej iba "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvo internetového obchodu www.najkrajsiekabelky.sk  (ďalej iba Najkrajšie kabelky.sk) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku na území Slovenskej republiky.

 

2, Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o elektronickom obchode (102/2014 Z.z.) . Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.) v platnom znení.

 

Článok 2, Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1, Predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach Najkrajšie kabelky.sk vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, ktorý ponúka prostredníctvom internetového obchodu Najkrajšie kabelky.sk. Kupujúci vyplnením a odoslaním objenávkového formulára, ktorý obsahuje názov produktu, kód produktu, počet kusov a sumu vrátane poštovného a balného prejavuje svoju vôľu kúpiť tovar.  Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

2, Predávajúci objednávku Kupujúceho potvrdí, ak je možné vybraný tovar dodať v takom množstve a čase, ktorý je deklarovaný v elektronickej objednávke Kupujúceho, v opačnom prípade ho e-mailom alebo telefonicky upozorní na nedostupnosť vybraného tovaru. Ak nie je možné spojenie s Kupujúcim alebo Kupujúci na e-mail neodpovie do 3 dní, Predávajúci objednávku zruší.

 

3, Predávajúci spracuváva objednávku postupne a po každom kroku informuje Kupujúceho e-mailom.

 

Článok 3, Zmena / zrušenie / storno objednávky

 

1, Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať alebo zmeniť svoju objednávku počas celého procesu odo dňa objednania až do odoslania a vybavenia elektronickej objednávky. Kupujúci má právo na zmenu alebo zrušenie bez udania dôvodu.

 

2, Objednávku zo strany kupujúceho nie je možné zrušiť po jej odoslaní, nakoľko sa už tovar nenachádza u Predávajúceho, ale bol odovzdaný na doručenie kuriérskej spoločnosti.

 

3,  Predávajúci má právo na zrušenie objednávky z dôvodu, že z jeho strany nie je možné dodať kupujúcemu tovar s podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

Článok 4, Vrátenie tovaru

 

1, Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavtetej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní . Táto zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu je v internetovom obchode Najkrajšie kabelky.sk predĺžená na 30 kalendárnych dní.

 

2, Kupujúci má právo po prevzatí tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšaním tovaru sa rozumie jeho rozbalenie a vizuálna kontrola. Kupujúci pri skúške tovaru nesmie odstrániť visačky, etikety ani ho inak použiť .

 

3, V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar do 30 pracovných dní vrátiť, zašle ho na svoje náklady Predávajúcemu na adresu: Bags, s.r.o., Dargovských hrdinov č.69, 078 01 Sečovce. 

Zásielka musí obsahovať vrátený tovar vrátane visačiek a priložených obalových materiálov. Tovar je nutné dôkladne zabaliť , aby sa počas prepravy nepoškodil, pretože za poškodenie pri vrátení nesie zodpovednosť Kupujúci. Odporúčame vrátenie tovaru doporučene, aby mal zákazník doklad o odoslaní v prípade straty alebo poškodenia.

 

4, Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci.  Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

 

5, Finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru na poštoveú adresu Predávajúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok 5, Výmena tovaru

 

1, Pokiaľ tovar nezodpovedá požiadavkám Kupujúceho je možné ho bezplatne vymeniť za iný. Bezplatnou výmenou sa rozumie jedna výmena tovaru za iný tovar, pričom náklady na vrátenie pôvodného tovaru na poštovú adresu Predávajúceho znáša Kupujúci a náklady na zaslanie nového tovaru na adresu Kupujúceho znáša Predávajúci. Rozdiel v cene prevyšujúci kúpnu cenu pôvodného tovaru uhradí Kupujúci a záporný rozdiel v cene uhradí Predávajúci na účet Kupujúceho.

 

2, Pri ďalšej výmene už vymeneného tovaru si Predávajúci učtuje náklady na dopravu vo výške poštovného 2,80 Eur, ktoré uhradí Kupujúci na účet Predavajúceho.

 

Článok 6, Ochrana osobných údajov

 

1, Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

 

2, Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre účely zabezpečenia obsahu kúpnej zmluvy  a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru vrátane telefónneho čísla.

 

Článok 7, Reklamačný poriadok

 

1, Na všetok tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním, mechanické poškodenie a vady vyvolané neodborným zásahom.

 

2, Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie za ktoré zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho a to tak, že reklamovaný tovar zašle na poštovú adresu Predávajúceho. Reklamačný formulár nájdete TU.

 

3, O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje Predávajúci. 

 

Ak ide o:

- odstrániteľné poškodenie, ktoré možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby mu bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.

 

- ak ide o neodstrániteľné poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci za novú.  Ak  Predávajúci nemôže vymeniť tovar za rovnaký v rámci reklamácie z dôvodu vypredania alebo ukončenia výroby dodávateľom, má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

 

4, Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do troch pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

5, Záruka sa nevzťahuje na:

 

> vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty

 

> opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, znehodnotenia podšívky

 

> opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

 

> mechanické poškodenie (odretie, deformácie v dôsledku nesprávneho nosenia, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)

 

> vady, na ktoré nebola  uplatnené reklamácia riadne a včas a aj naďalej došlo k používaniu poškodeného tovaru zákazníkom

 

> na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi

 

6, Náklady spojené s vybavením reklamácie v prospech Kupujúceho a zaslaním nového alebo opraveného tovaru hradí Predávajúci.

 

Článok 8, Sťažnosti a podnety

 

1, V prípade podávania sťažností alebo podnetov použite prosím "Kontaktný formulár"  v záložke "KONTAKTY" alebo nám ich podajte prostredníctvom e-mailu na najkrajsiekabelky@gmail.com.

2, Sťažnosť alebo podnet vybaví poverený pracovník písomne do 7-mich dní odo dňa prijatia podnetu. Povereným na vybavovanie sťažnosti je konateľ spoločnosti.  

 

Článok 9, Platobné podmienky

 

1, Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke vrátane dane z pridanej hodnoty a sú pre kupujúceho konečné. Predávajúci neposkytuje žiadne hromadné ani iné zľavy na výrobky okrem tých , ktoré sú deklarované v internetovom obchode Najkrajšie kabelky.sk .

 

2, Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

 

- hotovostne - platba v hotovosti je možná iba pre osobnom prevzatí tovaru v sklade v Sečovciach

 

bezhotovostne - bankovým prevodom na účet Predávajúceho. Podklady k platbe obdrží Kupujúci v prvom potvdrzujúcom maili v ktorom je uvedený bankový účet Predávajúceho, pričom variabilný symbol je číslo elektronickej objednávky a suma je celková suma objednávky vrátane poštovného a balného

 

- na dobierku - Kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti alebo bankovou kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi.

 

Článok 10, Alternatívne riešenie sporov

1, V rámci zrýchlenia a efektívnosti prípadného sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcom, ktorý sa stranám nepodarilo vyriešiť spolu sa po vzájomnom súhlase obrátia na systém alternatívneho riešenie sporov, ktorý je zverejnený na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.   

 

Článok 11, Záverečné ustanovenia

 

1, Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

2, VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Najkrajšie kabelky.sk

 

3, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnúť vybaviť a zrušiť objednávku toho Kupujúceho, ktorý ani po výzve neuhradil vystavenú faktúru alebo si nevyzdvihol zásielku zaslanú kuriérom.

 

V Košiciach dňa 11.3.2016

 

 

Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Vrátna 3, 040 01 Košice

 

GDPR - Ochrana osobných údajov

 

 

Pred každým nákupom si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné podmienky!

 

 

1. Vyberte si produkt, ktorý sa Vám páči

 

Vybraný tovar vložíte  do košíka kliknutím na kolonku "KÚPIŤ".  Nakoľko nie všetok tovar je skladom alebo dostupný, máme 3 druhy dostupnosti tovaru:

 

 1. skladom - ak je tovar "SKLADOM", tovar máme na sklade v Sečovciach a odosielame do 24-hodín od obdržania objednávky.

 2. na objednávku - dodanie 10 dní - tovar je na sklade u nášho dodávateľa a doručíme Vám ho do 10 dní odo dňa  doručenia Vašej objednávky.

 3. vypredaný - tovar je vypredaný v našom sklade aj u dodávateľa a nie je možné ho už viac objednať

 

  

2. Vložte tovar ho do nákupného košíka

 

Po vložení produktu do nákupného košíka môžete pokračovať vo výbere ďalších produktov z nášho sortimentu, alebo isť priamo do nákupného košíka, kde na Vás čakajú 4 jednoduché kroky k odoslaniu objednávky.3. Obsah košíka

 

V obsahu košíka vidíte vybraný tovar, ktorý môžete ľubovoľne meniť, doplniť množstvo objednaných produktov alebo ich úplne odstrániť.

 

4. Dodávka a platba

 

Ak ste sa rozhodli pre kúpu tovaru, vyberte si spôsob dopravy, ktorý Vám najviac vyhovuje a určite, akým spôsobom chcete za objednaný tovar zaplatiť.

Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou GLS v rámci Slovenskej republiky, za dopravu do 50€ účtujeme poštovné 2,80€. 

Pri nákupe tovaru nad 50€ je poštovné ZDARMA. Pri časovo obmedzených akciách "Poštovné zdarma na vyrané modely alebo kolekcie" je poštovné zdarma na vybrané modely tiež aj pri sume nižšej ako 50€.

Za tovar môžete zaplatiť bankovým prevodom ZDARMA alebo na DOBIEKOU pri prevzatí kuriérom. Pri dobierke účtujeme príplatok vo výške 0,90€. Príplatok neúčtujeme pri časovo obmedzených akciách s poštovným zdarma na vybrané modely alebo kolekcie.

Ak ste zo Sečoviec alebo blízkeho okolia, môžete si tovar vyzdvihnúť osobne na našej predajni počas pracovných dní od 08:00 do 16:30 . Pri osobnom odbere môžete za tovar zaplatiť v HOTOVOSTI alebo platobnou kartou. 5. Dodacie a fakturačné údaje 

 

V tomto kroku vyplníte adresu na ktorú Vám tovar doručíme. Fakturačnú adresu vyplňte iba vtedy ak sa nezhoduje s adresou dodania.6. Súhrn objednávky a jej oboslanie

 

V súhrne si môžete prezrieť celú Vašu objednávku vrátane objednaného tovaru,osobných údajov a spôsobu doručenia. Skontrolujte prosím všetky vyplnené údaje a ak sú správne, kliknutím na "Objednať" objednávku odošlete. Odoslaním objednávky obdržíte obratom na Váš e-mail správu o prijatí objednávky, to znamená, že sme Vašu objednávku dostali a budeme pracovať na jej vybavení.

 

7. Čo ak s tovarom nie som spokojný?

 

Tovar je možné pri objednávke online jednoducho vrátiť do 30-tich dní odo dňa obdržania alebo vymeniť za iný. Pri nákupe v predajni je tovar možné vymeniť za iný do 7-mich dní odo dňa nákupu. Tovar musí byť ale nepoškodený, nenosený, v pôvodom obale a s visačkou.

Ak sa Vám výrobok nepáči jednoducho ho zabaľte a pošlite späť na našu adresu:

 

Bags, s.r.o.

Dargovských hrdinov 69

078 01 Sečovce

 

Tovar pošlite doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní, za prípadné straty pri doprave neručíme my.

Tovar nikdy neposielajte na dobierku, pretože  ju neprevezmeme, nakoľko tovar musíme najprv skontrolovať.

Ak ste sa rozhodli tovar vymeniť za iný platí dostupnosť, ktorá je uvedená pri výrobku. Ak ho máme na sklade, vymeníme Vám ho obratom v opačnom prípade do 10-tich dní. Výmena tovaru je zdarma., prípadný rozdiel v cene bude vyrovnaný kladne alebo záporne.

Pri vrátení použite tento formulár:  Reklamačný formulár/Vrátenie tovaru nájdete ho aj v záložke KONTAKTY.

 

8. Kedy obdržím peniaze za vrátený tovar?

 

Platbu za vráený tovar obdržíte najneskôr do 7-tich dní odo dňa doručenia zásielky k nám.

 

9. Kde nájdem faktúru za tovar?

 

Faktúru nájdete v balíku pri doručení ale aj v linku na konci mailu o vybavení objednávky.

 

10. Obdržala som tovar, no prišiel mi poškodený, čo s tým?

 

Môže sa stať, že pri balení sme si poškodenie tovaru nevšimli, v takomto prípade nás kontaktujte a zabezpečíme jeho výmenu alebo doručenie až k nám bez toho aby ste mali starosti s vrátením. 

 

11. Čo ak sa mi páči tovar, ale na stránke ho už neviem nájsť?

 

Ak sa tovar nezobrazuje v e-shope pravdepodobne to znamená , že je už vypredaný. Ak ale máte vážny záujem skúste nám napísať alebo zavolať  a my sa ho pokúsime pre Vás objednať opäť naskladniť.

 

12. Mám záujem to tovar, ale chcela by som ho rezervovať alebo doručiť neskôr.

 

Predávaný tovar nerezervujeme  ani nedoručujeme neskôr ako by mal byť odoslaný za normálnych okolností. Rezervovať a odoslať tovar neskôr je možné iba pri platbe na účet vopred a uhradení plnej sumy pri odoslaní objednávky.

 

13. Čo ak si objednávku rozmyslím a tovar odmietnem prevziať?

 

Odstúpiť od zmluvy a objednávku bezplatne zrušiť je možné kedykoľvek do odoslania kuriérskou službou. Po jej odoslaní a následnom neprevzatí tovaru (keď sa nám tovar vráti späť) si v obchodných podmienkach vyhradzujeme právo nevybaviť ďalšie objednávky daného zákazníka, nakoľko nám s neprevzatím tovaru vznikli zvýšené náklady.  

 

Máte viac otázok? Kontaktujte nás mailom alebo telefonicky  a rady Vám poradíme!

 

 

Ochrana osobných údajov e-shopu Najkrajšie kabelky.sk

Ochrana osobných údajov e-shopu Najkrajšie kabelky.sk

 
 1. Spoločnosť Bags s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO 46 518 266, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 29147/V. (ďalej len „predávajúci“alebo „správca“), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Bags s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • zmluvný prepravca Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Btarislava, IČO: 35 834 498 

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese najkrajsiekabelky@gmail.com.

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.najkrajsiekabelky.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Novinky z nášho blogu

✨ Doťukni svoj outfit kabelkou za pár € ✨
29.12.2022 Inšpirácie
✨ Doťukni svoj outfit kabelkou za pár € ✨
Vyzerať stále tip-top aj s jednoduchou kabelkou za pár eur nie je žiadna veda. čítať celé
Nová kolekcia Laura Biaggi!
17.11.2022 Kolekcie
Nová kolekcia Laura Biaggi!
Overená klasika aj úplne nové modely, to je kolekcia jeseň/zima 2022 s Laurou Biaggi! čítať celé
❄️ 3 zimné inšpirácie pre Teba! ❄️
03.11.2022 Inšpirácie
❄️ 3 zimné inšpirácie pre Teba! ❄️
Z našej ponuky sme vyskladali tri kombinácie, ktoré dobre vyzerajú a ešte lepšie sa nosia! čítať celé
Máš zelenú kabelku?
20.10.2022 Inšpirácie
Máš zelenú kabelku?
Poradíme Ti ako ju nosiť, aby dobre vyznela! čítať celé
Prihlás sa do nášho newslettera!

 

 

 

Informácie pre zákazníkov

O nás

KONTAKTY

Obchodné podmienky / GDPR

BLOG

 

Časté otázky

NajkrajšieKabelky.sk nájdete na GLAMI.sk

Kde nás nájdete?

Sklad a predajňa sa nachádza na ulici

Jarmočná 1- dvor Kamenárstvo

040 01 Košice

Najkrajšie kabelky.sk
08:00 - 16:30, PO - PIA