Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
08:00 - 15:00, PO - PIA
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 50,00 € a máte dopravu ZADARMO

 

 

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľ e-shopu: 

 

Bags, s.r.o.

so sídlom: Južná trieda 93, 040 01 Košice

IČO: 46 518 266, DIČ SK: 20 23 41 66 26

v mene spoločnosti koná konateľ: Mgr Alena Vasiľová - Čmeliková 

Spoločnosť s rúčením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,vložka 29147/V.

 

 

Článok 1, Všeobecné ustanovenia

 

1, Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Bags, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 46 518 266, DIČ SK: 20 23 41 66 26, zapísanú v Obchodom registri Okresného súdu Košice I., vložka 29147/V., poštová adresa, adresa skladu a adresa pre zaslanie reklamácií a vráteného tovaru:  Bags, s.r.o., Dargovských hrdinov č.69, 078 01 Sečovce (ďalej iba "predávajúci") a kupújúceho (ďalej iba "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvo internetového obchodu www.najkrajsiekabelky.sk  (ďalej iba Najkrajšie kabelky.sk) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku na území Slovenskej republiky.

 

2, Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o elektronickom obchode (102/2014 Z.z.) . Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.) v platnom znení.

 

Článok 2, Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1, Predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach Najkrajšie kabelky.sk vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, ktorý ponúka prostredníctvom internetového obchodu Najkrajšie kabelky.sk. Kupujúci vyplnením a odoslaním objenávkového formulára, ktorý obsahuje názov produktu, kód produktu, počet kusov a sumu vrátane poštovného a balného prejavuje svoju vôľu kúpiť tovar.  Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

2, Predávajúci objednávku Kupujúceho potvrdí, ak je možné vybraný tovar dodať v takom množstve a čase, ktorý je deklarovaný v elektronickej objednávke Kupujúceho, v opačnom prípade ho e-mailom alebo telefonicky upozorní na nedostupnosť vybraného tovaru. Ak nie je možné spojenie s Kupujúcim alebo Kupujúci na e-mail neodpovie do 3 dní, Predávajúci objednávku zruší.

 

3, Predávajúci spracuváva objednávku postupne a po každom kroku informuje Kupujúceho e-mailom.

 

Článok 3, Zmena / zrušenie / storno objedánvky

 

1, Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovať alebo zmeniť svoju objednávku počas celého procesu odo dňa objednania až do odoslania a vybavenia elektronickej objednávky. Kupujúci má právo na zmenu alebo zrušenie bez udania dôvodu.

 

2, Objednávku zo strany kupujúceho nie je možné zrušiť po jej odoslaní, nakoľko sa už tovar nenachádza u Predávajúceho, ale bol odovzdaný na doručenie kuriérskej spoločnosti.

 

3,  Predávajúci má právo na zrušenie objednávky z dôvodu, že z jeho strany nie je možné dodať kupujúcemu tovar s podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

Článok 4, Vrátenie tovaru

 

1, Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavtetej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní . Táto zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu je v internetovom obchode Najkrajšie kabelky.sk predĺžená na 30 kalendárnych dní.

 

2, Kupujúci má právo po prevzatí tovar odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšaním tovaru sa rozumie jeho rozbalenie a vizuálna kontrola. Kupujúci pri skúške tovaru nesmie odstrániť visačky, etikety ani ho inak použiť .

 

3, V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar do 30 pracovných dní vrátiť, zašle ho na svoje náklady Predávajúcemu na adresu: Bags, s.r.o., Dargovských hrdinov č.69/5, 078 01 Sečovce. 

Zásielka musí obsahovať vrátený tovar vrátane visačiek a priložených obalových materiálov. Tovar je nutné dôkladne zabaliť , aby sa počas prepravy nepoškodil, pretože za poškodenie pri vrátení nesie zodpovednosť Kupujúci. Odporúčame vrátenie tovaru doporučene, aby mal zákazník doklad o odoslaní v prípade straty alebo poškodenia.

 

4, Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci.  Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

 

5, Finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru na poštoveú adresu Predávajúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok 5, Výmena tovaru

 

1, Pokiaľ tovar nezodpovedá požiadavkám Kupujúceho je možné ho bezplatne vymeniť za iný. Bezplatnou výmenou sa rozumie jedna výmena tovaru za iný tovar, pričom náklady na vrátenie pôvodného tovaru na poštovú adresu Predávajúceho znáša Kupujúci a náklady na zaslanie nového tovaru na adresu Kupujúceho znáša Predávajúci. Rozdiel v cene prevyšujúci kúpnu cenu pôvodného tovaru uhradí Kupujúci a záporný rozdiel v cene uhradí Predávajúci na účet Kupujúceho.

 

2, Pri ďalšej výmene už vymeneného tovaru si Predávajúci učtuje náklady na dopravu vo výške poštovného 2,80 Eur, ktoré uhradí Kupujúci na účet Predavajúceho.

 

Článok 6, Ochrana osobných údajov

 

1, Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

 

2, Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre účely zabezpečenia obsahu kúpnej zmluvy  a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru vrátane telefónneho čísla.

 

Článok 7, Reklamačný poriadok

 

1, Na všetok tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním, mechanické poškodenie a vady vyvolané neodborným zásahom.

 

2, Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie za ktoré zodpovedá Predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho a to tak, že reklamovaný tovar zašle na poštovú adresu Predávajúceho. Reklamačný formulár nájdete TU.

 

3, O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje Predávajúci. 

 

Ak ide o:

- odstrániteľné poškodenie, ktoré možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby mu bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.

 

- ak ide o neodstrániteľné poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci za novú.  Ak  Predávajúci nemôže vymeniť tovar za rovnaký v rámci reklamácie z dôvodu vypredania alebo ukončenia výroby dodávateľom, má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

 

4, Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do troch pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

5, Záruka sa nevzťahuje na:

 

> vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty

 

> opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, znehodnotenia podšívky

 

> opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

 

> mechanické poškodenie (odretie, deformácie v dôsledku nesprávneho nosenia, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)

 

> vady, na ktoré nebola  uplatnené reklamácia riadne a včas a aj naďalej došlo k používaniu poškodeného tovaru zákazníkom

 

> na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi

 

6, Náklady spojené s vybavením reklamácie v prospech Kupujúceho a zaslaním nového alebo opraveného tovaru hradí Predávajúci.

 

Článok 8, Sťažnosti a podnety

 

1, V prípade podávania sťažností alebo podnetov použite prosím "Kontaktný formulár"  v záložke "KONTAKTY" alebo nám ich podajte prostredníctvom e-mailu na najkrajsiekabelky@gmail.com.

2, Sťažnosť alebo podnet vybaví poverený pracovník písomne do 7-mich dní odo dňa prijatia podnetu. Povereným na vybavovanie sťažnosti je konateľ spoločnosti.  

 

Článok 9, Platobné podmienky

 

1, Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke vrátane dane z pridanej hodnoty a sú pre kupujúceho konečné. Predávajúci neposkytuje žiadne hromadné ani iné zľavy na výrobky okrem tých , ktoré sú deklarované v internetovom obchode Najkrajšie kabelky.sk .

 

2, Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

 

hotovostne - platba v hotovosti je možná iba pre osobnom prevzatí tovaru v sklade v Trebišove

 

bezhotovostne - bankovým prevodom na účet Predávajúceho. Podklady k platbe obdrží Kupujúci v prvom potvdrzujúcom maili v ktorom je uvedený bankový účet Predávajúceho, pričom variabilný symbol je číslo elektronickej objednávky a suma je celková suma objednávky vrátane poštovného a balného

 

na dobierku - Kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti alebo bankovou kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi.

 

Článok 10, Alternatívne riešenie sporov

1, V rámci zrýchlenia a efektívnosti prípadného sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcom, ktorý sa stranám nepodarilo vyriešiť spolu sa po vzájomnom súhlase obrátia na systém alternatívneho riešenie sporov, ktorý je zverejnený na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.   

 

Článok 11, Záverečné ustanovenia

 

1, Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

2, VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Najkrajšie kabelky.sk

 

3, Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnúť vybaviť a zrušiť objednávku toho Kupujúceho, ktorý ani po výzve neuhradil vystavenú faktúru alebo si nevyzdvihol zásielku zaslanú kuriérom.

 

V Košiciach dňa 11.3.2016

 

 

Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Vrátna 3, 040 01 Košice

 

Novinky z nášho blogu

✨ Doťukni svoj outfit kabelkou za pár € ✨
29.12.2022 Inšpirácie
✨ Doťukni svoj outfit kabelkou za pár € ✨
Vyzerať stále tip-top aj s jednoduchou kabelkou za pár eur nie je žiadna veda. čítať celé
Nová kolekcia Laura Biaggi!
17.11.2022 Kolekcie
Nová kolekcia Laura Biaggi!
Overená klasika aj úplne nové modely, to je kolekcia jeseň/zima 2022 s Laurou Biaggi! čítať celé
❄️ 3 zimné inšpirácie pre Teba! ❄️
03.11.2022 Inšpirácie
❄️ 3 zimné inšpirácie pre Teba! ❄️
Z našej ponuky sme vyskladali tri kombinácie, ktoré dobre vyzerajú a ešte lepšie sa nosia! čítať celé
Máš zelenú kabelku?
20.10.2022 Inšpirácie
Máš zelenú kabelku?
Poradíme Ti ako ju nosiť, aby dobre vyznela! čítať celé
Prihlás sa do nášho newslettera!

 

 

 

Informácie pre zákazníkov

O nás

KONTAKTY

Obchodné podmienky / GDPR

BLOG

 

Časté otázky

NajkrajšieKabelky.sk nájdete na GLAMI.sk

Kde nás nájdete?

Sklad a predajňa sa nachádza na ulici

Jarmočná 1- dvor Kamenárstvo

040 01 Košice

Najkrajšie kabelky.sk
08:00 - 15:00, PO - PIA